تبلیغات
دانلود تحقیق رایگان - آشنایی با روش‌های آماری مورد استفاده در پایان نامه
 
دانلود تحقیق رایگان
خلیج فارس ایران
درباره وبلاگ


دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی،دانلود پاورپوینت دروس ابتدایی.دبیرستان و کلیه رشته های مختلف در مقاطع دانشگاهی،آخرین اخبار استخدامی کشور،دانلود فیلم جدید رایگان،آموزش حرفه ای زبان انگلیسی و...

مدیر وبلاگ : . نوروزی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما کدام یک بهترین مربی جهان هستند؟
مقاله های علمی-پژوهشی را با روش ها و آزمون های آماری مورد استفاده می شناسند

و دیگر گرد هم آوردن مطالب نویسندگان مختلف ارزش علمی و پژوهشی ندارد. علم آمار با…

پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اخذ تصمیم را فراهم می آورد. هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات به دست آمده تجلی پیدا می کند.

امروزه بندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی کرد .

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. در این مقاله با تاکید بر فنون و روش های آماری استنیاطی، کاربرد آمار در مقاله های علمی-پژوهشی ارائه خواهد شد.


سجاد نوروزی

http://s8.picofile.com/file/8292992668/Telegram_Desktop.rar.html

آمار استنباطی و آمار توصیفی

در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا descriptive محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.

در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک پارامتر مهم جامعه است. چون میانگین جامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسیاری موارد استفاده می شود.

آزمون آماری و تخمین آماری

در یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود. اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.

هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود. در ادامه این بحث موشکافی می شود.

آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک که در خلال جنگ جهانی دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتریک قرار می گیرد. آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند.

فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود.

خلاصه آزمونهای پارامتریک

آزمون t تک نمونه : برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. در بیشتر پژوهش هائی که با مقیاس لیکرت انجام می شوند جهت بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.

آزمون t وابسته : برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود. برای مثال اختلاف میانگین رضایت کارکنان یک سازمان قبل و بعد از تغییر مدیریت یا زمانی که نمرات یک کلاس با پیش آزمون و پس آزمون سنجش می شود.

آزمون t دو نمونه مستقل: جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.

آزمون t ولچ: این آزمون نیز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.

آزمون t هتلینگ : برای مقایسه چند میانگین از دو جامعه استفاده می شود. یعنی دو جامعه براساس میانگین چندین صفت مقایسه شوند.

تحلیل واریانس (ANOVA): از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود. برای نمونه جهت بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن یا تحصیلات در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده می شود.

تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA): از این آزمون به منظور بررسی اختلاف چند میانگین از چند جامعه آماری استفاده می شود.

تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA): چنانچه در MANOVA بخواهیم اثر یک یا چند متغیر کمکی را حذف کنیم استفاده می شود.

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون: برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده استفاده می شود.

۵خلاصه آزمونهای ناپارامتریک

آزمون علامت تک نمونه : برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

آزمون علامت زوجی : برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

ویلکاکسون : همان آزمون علامت زوجی است که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.

مان-ویتنی: به آزمون U نیز موسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود.

کروسکال-والیس: از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود. به آزمون H نیز موسوم است و تعمیم آزمون U مان-ویتنی می باشد. آزمون کروسکال-والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است.

فریدمن: این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند.

نیکوئی برازش : برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می شود و به آزمون خی-دو یا χ² نیز موسوم است. مدل معادلات ساختاری که در آن پژوهشگر یک مدل نظری را براساس روابط متغیرها ترسیم کرده است از همین ازمون بهره گرفته می شود. اکنون به تبع افزایش توانمندی نرم افزارهایی مانند LISREL می توان از آن به سهولت استفاده کرد.

کولموگروف-اسمیرنف : نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.

آزمون تقارن توزیع : در این آزمون شکل توزیع مورد سوال قرار می گیرد. فرض بدیل آن است که توزیع متقارن نیست.

آزمون میانه : جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و برای k جامعه نیز قابل تعمیم است.

مک نمار : برای بررسی مشاهدات زوجی درباره متغیرهای دو ارزشی استفاده می شود.

آزمون Q کوکران: تعمیم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.

ضریب همبستگی اسپیرمن: برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده که به صورت ترتیبی قرار دارند استفاده می شود.

منابع

· آذر، عادل(۱۳۸۴) آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم .

· آذر، عادل(۱۳۸۶) آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم.

· حبیبی، آرش(۱۳۸۵) بکارگیری نرم افزار CRM در شرکت ذوب آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد.

· سرمد، زهره و دیگران(۱۳۷۸) روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.

· فرجی، نصرالله (۱۳۸۶) آمار علوم انسانی برای آمادگی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، انتشارات پوران پژوهش.

منبع :http://payannamehnevis.blogfa.com/


نوع مطلب : دانشگاهی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 مهر 1397 12:33 ق.ظ

Useful data. Thank you.
we like it safe cheap cialis cialis daily cialis australian price try it no rx cialis cialis wir preise cialis patentablauf in deutschland cialis qualitat cialis cipla best buy canadian cialis cialis pills boards
یکشنبه 1 مهر 1397 04:17 ق.ظ

Thanks a lot! I value this.
canada drugs online canada medication pharmacy buy viagra 25mg trust pharmacy canada canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacies-24h pharmacy canada reviews canadianpharmacyusa24h canada medications information pharmacy onesource
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:10 ق.ظ

Amazing write ups. Regards!
cialis without a doctor's prescription achat cialis en suisse deutschland cialis online buy cialis online legal buying cialis overnight when will generic cialis be available cialis preise schweiz cialis tablets australia low cost cialis 20mg cialis for sale south africa
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:08 ب.ظ

You revealed this terrifically.
cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cost buying brand cialis online only now cialis 20 mg usa cialis online click now cialis from canada cialis usa cost canadian discount cialis how do cialis pills work costo in farmacia cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:25 ق.ظ

Valuable tips. Appreciate it!
northwestpharmacy online pharmacy canada medication list good canadian online pharmacies buy viagra 25mg no 1 canadian pharcharmy online trusted pharmacy canada scam canadian online pharmacies legal trusted pharmacy canada scam canada pharmacies account
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:52 ق.ظ

You made your stand very effectively.!
how to order viagra buy viagra in malaysia buy viagra online no rx buy viagra locally order viagra online buy viagra using paypal buy viagra pay with paypal safely buy viagra online to buy viagra online get online prescription for viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:47 ق.ظ

You actually stated that perfectly!
buy cheap viagra uk what is viagra generic viagra buy online viagra usa pharmacy generic viagra uk pharmacy buy viagra online generic where can i buy viagra safely online where buy viagra can i buy viagra without a prescription buy viagra online now
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:27 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of content.

cialis for sale in europa cialis sans ordonnance cialis free trial cialis generico milano generic cialis in vietnam cialis et insomni look here cialis cheap canada achat cialis en suisse we use it 50 mg cialis dose we choice free trial of cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:17 ق.ظ

You definitely made the point.
link for you cialis price cialis pills in singapore rx cialis para comprar cialis flussig cialis super kamagra cialis billig miglior cialis generico cialis usa cost cialis dose 30mg cialis cipla best buy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:35 ق.ظ

Truly many of wonderful info!
buy viagra thailand viagra pill buy legal viagra cheap viagra online online purchase of viagra viagra cheap online uk buy viagra with paypal buy viagra jelly can i buy viagra rx online
شنبه 18 فروردین 1397 12:45 ب.ظ

Kudos. Ample tips!

cialis price thailand cialis 30 day trial coupon cialis diario compra buy name brand cialis on line cialis canadian drugs cialis uk next day cialis dose 30mg sialis cialis 5mg prix dose size of cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:39 ب.ظ

Truly tons of good facts.
cialis en 24 hora cialis prices tadalafil 20mg click here to buy cialis generic cialis levitra recommended site cialis kanada buy cialis online legal 200 cialis coupon viagra vs cialis vs levitra deutschland cialis online
سه شنبه 29 اسفند 1396 08:33 ب.ظ

You said that really well.
recommended site cialis kanada generic cialis with dapoxetine viagra or cialis cialis 30 day sample cialis prices cialis patent expiration cialis 5mg cialis arginine interactio 40 mg cialis what if i take low dose cialis blood pressure
یکشنبه 18 تیر 1396 03:01 ب.ظ
Excellent blog right here! Also your web site a lot up fast!
What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
I desire my web site loaded up as quickly as yours lol
شنبه 17 تیر 1396 04:37 ب.ظ
You could certainly see your expertise within the paintings you write.
The world hopes for even more passionate
writers like you who are not afraid to mention how they believe.
At all times follow your heart.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:04 ب.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
Extremely helpful information specifically the remaining section :) I care for such
information a lot. I was looking for this particular
info for a very long time. Thank you and good luck.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:52 ق.ظ
Hey, I think your blog might be having browser compatibility
issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  • رتبه وبلاگ در ایران : 154